top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Lễ Tro ngày 17 tháng 2 năm 2021

Updated: Feb 21, 2021

Thứ Tư (17/2/21) lễ tro lúc 19:30

- NL : Hãy trở về - Mi Trầm- ĐC : TV 50 - Thái Nguyên


- Xức tro : Hỡi người hãy nhớ


- DL : Hiến lễ giao hoà - Nguyên Kha
- RL : Kiếp bụi tro - Thế Thông
- KL : Sám hối - Lê Đăng Ngôn
16 views0 comments
bottom of page