top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 04/09/2022 - CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Vietnanese &English)
Ngợi Ca
.pdf
Download PDF • 40KB

89 B
.pdf
Download PDF • 491KB

Tam Tinh Con Dang
.pdf
Download PDF • 53KB

CamMenAnTinh_pmm
.pdf
Download PDF • 44KB

loi-kinh-con-dang-1-893 2
.pdf
Download PDF • 37KB

Ngày 04/09/2022 - CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Vietnanese &English)


BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18 "Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn". Trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17 Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. 1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". 2. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. 3. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 4. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. BÀI ĐỌC II: Plm 9b-10. 12-17 "Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon. Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa. ALLELUIA: Ga 10, 27 Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33 "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. "Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'. "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". Đó là Lời Chúa. ___________ Reading 1 Wis 9:13-18b Who can know God’s counsel, or who can conceive what the LORD intends? For the deliberations of mortals are timid, and unsure are our plans. For the corruptible body burdens the soul and the earthen shelter weighs down the mind that has many concerns. And scarce do we guess the things on earth, and what is within our grasp we find with difficulty; but when things are in heaven, who can search them out? Or who ever knew your counsel, except you had given wisdom and sent your holy spirit from on high? And thus were the paths of those on earth made straight. Reading 2 Phmn 9-10, 12-17 I, Paul, an old man, and now also a prisoner for Christ Jesus, urge you on behalf of my child Onesimus, whose father I have become in my imprisonment; I am sending him, that is, my own heart, back to you. I should have liked to retain him for myself, so that he might serve me on your behalf in my imprisonment for the gospel, but I did not want to do anything without your consent, so that the good you do might not be forced but voluntary. Perhaps this is why he was away from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a slave but more than a slave, a brother, beloved especially to me, but even more so to you, as a man and in the Lord. So if you regard me as a partner, welcome him as you would me. Gospel Lk 14:25-33 Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them, “If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him and say, ‘This one began to build but did not have the resources to finish.’ Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, anyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.”

14 views0 comments
bottom of page