top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 06/02/2022 - CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN - Năm C (&English)
theoChua-thanhtam(1)
.pdf
Download PDF • 46KB

137 B
.pdf
Download PDF • 499KB

LayChuaConDay
.pdf
Download PDF • 22KB

duongcondi
.pdf
Download PDF • 55KB

ravecochua
.pdf
Download PDF • 36KB

Ngày 06/02/2022 - CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN - Năm C (&English)


BÀI ĐỌC I Is 6, 1-8 "Này tôi đây, xin hãy sai tôi". Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt-Mến đứng trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa”. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: “Vô phúc cho tôi, tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt-Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha”. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi liền thưa: “Này tôi đây, xin hãy sai tôi”. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv. 137: 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

  1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các Thiên thần con đàn ca mừng Chúa, tôi sấp mình thờ lạy bên thánh điện Người.2- Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và lòng trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.3- Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa: “Thực, vinh quang của Chúa lớn lao!” 4- Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Người.

BÀI ĐỌC II 1Cor 15, 1-11 "Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ". Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh chị em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh chị em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh chị em, và anh chị em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh chị em được cứu độ, nếu anh chị em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không anh chị em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh chị em trong một lúc; nhiều người trong số anh chị em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con sinh non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh chị em cũng đã tin như vậy. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Alleluia, Alleluia. - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa.- Alleluia. PHÚC ÂM Lc 5, 1-11 "Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở giữa hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và đã bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị ách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người nầy tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sơ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Đó là Lời Chúa. _______ Reading I (Is 6:1-2a, 3-8) In the year King Uzziah died, I saw the Lord seated on a high and lofty throne, with the train of his garment filling the temple. Seraphim were stationed above. They cried one to the other, “Holy, holy, holy is the LORD of hosts! All the earth is filled with his glory!” At the sound of that cry, the frame of the door shook and the house was filled with smoke. Then I said, “Woe is me, I am doomed! For I am a man of unclean lips, living among a people of unclean lips; yet my eyes have seen the King, the LORD of hosts!” Then one of the seraphim flew to me, holding an ember that he had taken with tongs from the altar. He touched my mouth with it, and said, “See, now that this has touched your lips, your wickedness is removed, your sin purged.” Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? Who will go for us?” “Here I am,” I said; “send me!” Reading II (1 Cor 15:1-11) I am reminding you, brothers and sisters, of the gospel I preached to you, which you indeed received and in which you also stand. Through it you are also being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I handed on to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures; that he was buried; that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures; that he appeared to Cephas, then to the Twelve. After that, Christ appeared to more than five hundred brothers at once, most of whom are still living, though some have fallen asleep. After that he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one born abnormally, he appeared to me. For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me has not been ineffective. Indeed, I have toiled harder than all of them; not I, however, but the grace of God that is with me. Therefore, whether it be I or they, so we preach and so you believed. Gospel (Lk 5:1-11) While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.” When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you will be catching men.” When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.

40 views0 comments
bottom of page