top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 08/05/2022 - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - Năm C & English
Chualamuctu-ndv
.pdf
Download PDF • 41KB
99
.pdf
Download PDF • 427KB
TamTinhConDang3_Mk(1)
.pdf
Download PDF • 42KB
datdiucondi24
.pdf
Download PDF • 78KB
loi-kinh-con-dang-1-893
.pdf
Download PDF • 37KB

Ngày 08/05/2022 - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - Năm C & English


BÀI ĐỌC I CV 13, 14. 43-52 "Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại". Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Pergê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dậy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đã đặt ngươi làm ánh sánh muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do thái xúi dục các phụ nữ khá giả đã theo tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 99, 2, 3, 5 Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 1- Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.2- Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tác tạo thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.3- Vì Thiên Chúa Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. BÀI ĐỌC 2 Khải Huyền 7, 9. 14-17 "Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống". Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Gioan 10, 14 Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta; và các chiên Ta biết Ta”. Alleluia. PHÚC ÂM : Jn 10, 27-30 "Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.” Đó là Lời Chúa. _______ Reading I Acts 13:14, 43-52 Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered the synagogue and took their seats. Many Jews and worshipers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. On the following sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, “It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth.” The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The Jews, however, incited the women of prominence who were worshipers and the leading men of the city, stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their territory. So they shook the dust from their feet in protest against them, and went to Iconium. The disciples were filled with joy and the Holy Spirit. Reading II Rev 7:9, 14b-17 I, John, had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. Then one of the elders said to me, “These are the ones who have survived the time of great distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. “For this reason they stand before God’s throne and worship him day and night in his temple. The one who sits on the throne will shelter them. They will not hunger or thirst anymore, nor will the sun or any heat strike them. For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes.” Gospel Jn 10:27-30 Jesus said: My sheep hear my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father’s hand. The Father and I are one.”


42 views0 comments
bottom of page