top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 10/07/2022 – CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English)
ngoica-nd
.pdf
Download PDF • 41KB

68 B (1)
.pdf
Download PDF • 509KB

banh-mien-tinh-tuyen-dinh-cong-huynh
.pdf
Download PDF • 62KB

baicayeuthuong_td-1
.pdf
Download PDF • 45KB

xinvang
.pdf
Download PDF • 86KB

Ngày 10/07/2022 – CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English) BÀI ĐỌC I Deut 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi.” Trích sách Đệ Nhị Luật. Môisen nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không qúa khó khăn cũng không qúa sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: “Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?”. Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: “Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?”. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi.” Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 68,14 và 17, 30-31, 33-34, 36ab và 37 Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa,lòng các bạn hãy hồi sinh. 1. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con.2. Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Người với bài tri ân.3. Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: Vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù.4. Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất nầy, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. BÀI ĐỌC II Col 1, 15-20. “Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Colossê. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay là Quản thần, dù là Chủ thần hay là Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thủy và là Trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Lc 19, 38 Alleluia, alleluia.- Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.- Alleluia. PHÚC ÂM Lc 10, 25-37. “Ai là anh em của tôi” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề Luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?”. Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi heat lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em tôi?”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: “Ong hãy săn sóc người ấy và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông”. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là Lời Chúa. 15th SUNDAY ORD. C 10/7/2022 First Reading Dt 30:10-14 A reading from the book of Deuteronomy Let the instruction of the Lord God be near you. Moses said to the people: ‘Obey the voice of the Lord your God, keeping those commandments and laws of his that are written in the Book of this Law, and you shall return to the Lord your God with all your heart and soul. ‘For this Law that I enjoin on you today is not beyond your strength or beyond your reach. It is not in heaven, so that you need to wonder, “Who will go up to heaven for us and bring it down to us, so that we may hear it and keep it?” Nor is it beyond the seas, so that you need to wonder, “Who will cross the seas for us and bring it back to us, so that we may hear it and keep it?” No, the Word is very near to you, it is in your mouth and in your heart for your observance.’ Responsorial Psalm Ps 68:14. 17. 30-31. 33-34. 36-37. R. see v.33 (R.) Turn to the Lord in your need, and you will live. 1. This is my prayer to you, my prayer for your favour. In your great love, answer me, O God, with your help that never fails: Lord, answer, for your love is kind; in your compassion, turn towards me. (R.) 2. As for me in my poverty and pain let your help, O God, lift me up. I will praise God’s name with a song; I will glorify him with thanksgiving. (R.) 3. The poor when they see it will be glad and God-seeking hearts will revive; for the Lord listens to the needy and does not spurn his servants in their chains. (R.) 4. For God will bring help to Zion and rebuild the cities of Judah. The sons of his servants shall inherit it; those who love his name shall dwell there. (R.) or Ps 18:8-11. R. v.9 (R.) The precepts of the Lord give joy to the heart. 1. The law of the Lord is perfect, it revives the soul. The rule of the Lord is to be trusted, it gives wisdom to the simple. (R.) 2. The precepts of the Lord are right, they gladden the heart. The command of the Lord is clear, it gives light to the eyes. (R.) 3. The fear of the Lord is holy, abiding for ever. The decrees of the Lord are truth and all of them just. (R.) 4. They are more to be desired than gold, than the purest of gold and sweeter are they than honey, than honey from the comb. (R.) Second Reading Col 1:15-20 A reading from the letter of St Paul to the Colossians All things were created through him and for him. Christ Jesus is the image of the unseen God and the first-born of all creation, for in him were created all things in heaven and on earth: everything visible and everything invisible, Thrones, Dominations, Sovereignties, Powers – all things were created through him and for him. Before anything was created, he existed, and he holds all things in unity. Now the Church is his body, he is its head. As he is the Beginning, he was first to be born from the dead, so that he should be first in every way; because God wanted all perfection to be found in him and all things to be reconciled through him and for him, everything in heaven and everything on earth, when he made peace by his death on the cross. Gospel Acclamation See Jn 6:63. 68 Alleluia, alleluia! Your words, Lord, are spirit and life; you have the words of everlasting life. Alleluia! Gospel Lk 10:25-37 A reading from the holy Gospel according to Luke Who is my neighbour? There was a lawyer who, to disconcert Jesus, stood up and said to him, ‘Master, what must I do to inherit eternal life?’ He said to him, ‘What is written in the Law? What do you read there?’ He replied, ‘You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbour as yourself.’ ‘You have answered right,’ said Jesus, ‘do this and life is yours.’ But the man was anxious to justify himself and said to Jesus, ‘And who is my neighbour?’ Jesus replied, ‘A man was once on his way down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of brigands; they took all he had, beat him and then made off, leaving him half dead. Now a priest happened to be travelling down the same road, but when he saw the man, he passed by on the other side. In the same way a Levite who came to the place saw him, and passed by on the other side. But a Samaritan traveller who came upon him was moved with compassion when he saw him. He went up and bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. He then lifted him on to his own mount, carried him to the inn and looked after him. Next day, he took out two denarii and handed them to the innkeeper. “Look after him,” he said, “and on my way back I will make good any extra expense you have.” Which of these three, do you think, proved himself a neighbour to the man who fell into the brigands’ hands?’ ‘The one who took pity on him,’ he replied. Jesus said to him, ‘Go and do the same yourself.’


24 views0 comments
bottom of page