top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 10/10/2021 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - Năm BChung Lời Cảm Tạ

chungloicamta-nd
.pdf
Download PDF • 39KB

Thánh Vịnh 89

89
.pdf
Download PDF • 478KB

Tâm Tình Con Dâng

Tam Tinh Con Dang
.pdf
Download PDF • 53KB

Chúa Buồn

chuabuon_tn
.pdf
Download PDF • 32KB

Hạt Kinh Nho Nhỏ

hatkinhnhonho-pq
.pdf
Download PDF • 34KB

Ngày 10/10/2021 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - Năm B (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: Wis 7, 7-11 Trích sách Khôn Ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó như kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó, thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nóù tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv. 89: 12-13, 14-15, 16-17 Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. 1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Người. 2. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng tôi, thế cho những năm chúng tôi mục kích nạn tai. 3. Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Người. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Người củng cố, xin Người củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. BÀI ĐỌC II Hebr 4, 12-13 Trích thơ gửi tín hữu Do thái. Anh chị em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Lc 19, 38 Alleluia, Alleluia.- Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.- Alleluia. PHÚC ÂM Mc 10, 17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt. Hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ”? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”. Đó là Lời Chúa. _______ First Reading Wis 7:7-11 A reading from the book of Wisdom In comparison to wisdom, I held riches as nothing. I prayed, and understanding was given me; I entreated, and the spirit of Wisdom came to me. I esteemed her more than sceptres and thrones; compared with her, I held riches as nothing. I reckoned no priceless stone to be her peer, for compared with her, all gold is a pinch of sand, and beside her silver ranks as mud. I loved her more than health or beauty, preferred her to the light, since her radiance never sleeps. In her company all good things came to me, at her hands riches not to be numbered. Second Reading Heb 4:12-13 A reading from the letter to the Hebrews The word of God discerns the thoughts and intentions of the heart. The word of God is something alive and active; it cuts like any double-edged sword but more finely: it can slip through the place where the soul is divided from the spirit, or joints from the marrow; it can judge the secret emotions and thoughts. No created thing can hide from him; everything is uncovered and open to the eyes of the one to whom we must give account of ourselves. Gospel A reading from the holy Gospel according to Mark Go and sell whatever you have and come follow me. Jesus was setting out on a journey when a man ran up, knelt before him and put this question to him, ‘Good master, what must I do to inherit eternal life?’ Jesus said to him, ‘Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: You must not kill; You must not commit adultery; You must not steal; You must not bring false witness; You must not defraud; Honour your father and mother.’ And he said to him, ‘Master, I have kept all these from my earliest days.’ Jesus looked steadily at him and loved him, and he said, ‘There is one thing you lack. Go and sell everything you own and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven; then come, follow me.’ But his face fell at these words and he went away sad, for he was a man of great wealth. Jesus looked round and said to his disciples, ‘How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!’ The disciples were astounded by these words, but Jesus insisted, ‘My children,’ he said to them, ‘how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.’ They were more astonished than ever. ‘In that case’ they said to one another, ‘who can be saved?’ Jesus gazed at them. ‘For men’ he said, ‘it is impossible, but not for God: because everything is possible for God.’ Peter took this up. ‘What about us?’ he asked him. ‘We have left everything and followed you.’ Jesus said, ‘I tell you solemnly, there is no one who has left house, brothers, sisters, father, children or land for my sake and for the sake of the gospel who will not be repaid a hundred times over, houses, brothers, sisters, mothers, children and land – not without persecutions – now in this present time and, in the world to come, eternal life.’

27 views0 comments
bottom of page