top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 13/03/2022 - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - Năm C & English

Updated: Mar 12, 2022
26 B
.pdf
Download PDF • 457KB
TinhThuongNhiemMau_htpdd
.pdf
Download PDF • 54KB
Giesuanhsang-nd
.pdf
Download PDF • 29KB
Tam Tinh Con Dang(2)
.pdf
Download PDF • 53KB
haytrove-kl
.pdf
Download PDF • 41KB

Ngày 13/03/2022 - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - Năm C & English


BÀI ĐỌC I Gen 15, 5-12, 17-18 "Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham". Trích sách Sáng thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính, và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao tôi có thể biết tôi sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai cập cho đến sông Euphrat.” Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv. 26, 1. 7-8a, 8b-9abc, 13-14 Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? 1- Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?2- Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”. 3- Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Người trong cơn thịnh nộ. Chúa là Đấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. 4- Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! BÀI ĐỌC II Phil 3: 17 – 4: 1 "Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Phi-lip-phê. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh chị em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh chị em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại; có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh chị em thân mến và yêu quý, anh chị em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi, anh chị em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là Lời Chúa. CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Mt. 17:5 Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta Yêu Dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. PHÚC ÂM: Lc 9: 28-36 "Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người. Đó là Môisen và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ông và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta Yêu Dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là Lời Chúa. __________ Reading I Gn 15:5-12, 17-18 The Lord God took Abram outside and said, “Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so,” he added, “shall your descendants be.” Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness. He then said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession.” “O Lord GOD,” he asked, “how am I to know that I shall possess it?” He answered him, “Bring me a three-year-old heifer, a three-year-old she-goat, a three-year-old ram, a turtledove, and a young pigeon.” Abram brought him all these, split them in two, and placed each half opposite the other; but the birds he did not cut up. Birds of prey swooped down on the carcasses, but Abram stayed with them. As the sun was about to set, a trance fell upon Abram, and a deep, terrifying darkness enveloped him. When the sun had set and it was dark, there appeared a smoking fire pot and a flaming torch, which passed between those pieces. It was on that occasion that the LORD made a covenant with Abram, saying: “To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the Great River, the Euphrates.” Responsorial Psalm Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14. R. (1a) The Lord is my light and my salvation. The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R. The Lord is my light and my salvation. Hear, O LORD, the sound of my call; have pity on me, and answer me. Of you my heart speaks; you my glance seeks. R. The Lord is my light and my salvation. Your presence, O LORD, I seek. Hide not your face from me; do not in anger repel your servant. You are my helper: cast me not off. R. The Lord is my light and my salvation. I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R. The Lord is my light and my salvation. Reading II Phil 3:17—4:1 Join with others in being imitators of me, brothers and sisters, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. For many, as I have often told you and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach; their glory is in their “shame.” Their minds are occupied with earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ. He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him also to bring all things into subjection to himself. Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord. Verse Before the Gospel Cf. Mt 17:5 From the shining cloud the Father’s voice is heard: This is my beloved Son, hear him. Gospel Lk 9:28b-36 Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.” But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.” After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.

129 views0 comments
bottom of page