top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 14/08/2022 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese & English)
chungconcandenChua
.pdf
Download PDF • 41KB

39 B
.pdf
Download PDF • 438KB

TamTinhConDang3_Mk
.pdf
Download PDF • 42KB

ThapSangLen_kl
.pdf
Download PDF • 56KB

xinapucon
.pdf
Download PDF • 38KB

Ngày 14/08/2022 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10 "Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ". Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sêđêcia phán rằng: "Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì". Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn. Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: "Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết". Ðó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 39, 2. 3. 4. 18 Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con. 1. Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. 2. Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. 3. Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. 4. Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. BÀI ĐỌC II: Dt 12, 1-4 "Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta". Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh chị em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh chị em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Người, ngõ hầu anh chị em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh chị em chưa đến nỗi phải đổ máu. Ðó là Lời Chúa. ALLELUIA: Ga 8, 12 Alleluia, Alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 12, 49-53 "Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng". Ðó là Lời Chúa. ______________ Reading 1 Jer 38:4-6, 8-10 In those days, the princes said to the king: "Jeremiah ought to be put to death; he is demoralizing the soldiers who are left in this city, and all the people, by speaking such things to them; he is not interested in the welfare of our people, but in their ruin." King Zedekiah answered: "He is in your power"; for the king could do nothing with them. And so they took Jeremiah and threw him into the cistern of Prince Malchiah, which was in the quarters of the guard, letting him down with ropes. There was no water in the cistern, only mud, and Jeremiah sank into the mud. Ebed-melech, a court official, went there from the palace and said to him: "My lord king, these men have been at fault in all they have done to the prophet Jeremiah, casting him into the cistern. He will die of famine on the spot, for there is no more food in the city." Then the king ordered Ebed-melech the Cushite to take three men along with him, and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before he should die. Reading 2 Heb 12:1-4 Brothers and sisters: Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us and persevere in running the race that lies before us while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of the joy that lay before him he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God. Consider how he endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and lose heart. In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding blood. Gospel Lk 12:49-53 Jesus said to his disciples: "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished! Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on a household of five will be divided, three against two and two against three; a father will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law against her mother-in-law."

38 views0 comments
bottom of page