top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 19/06/2022 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (& English)

Updated: Jun 19, 2022
gapgoduckito
.pdf
Download PDF • 32KB

064loithieng
.pdf
Download PDF • 270KB

BiTichTinhYeu--LmThanhTam
.pdf
Download PDF • 65KB

dangme-hd
.pdf
Download PDF • 29KB

tinhcha-yvan
.pdf
Download PDF • 128KB

MinhMauThanh_tl
.pdf
Download PDF • 39KB

Ngày 19/06/2022 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (& English)


BÀI ĐỌC I Stk 14, 18-20 "Ông mang bánh và rượu tới". Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkisêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là Thượng tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Abraham rằng: “Xin Thiên Chúa tối cao là Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abraham, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abraham dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv. 109, 1, 2, 3, 4. Con là Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê. 1. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. 2. Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Người rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. 3. Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. 4. Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê. BÀI ĐỌC II 1 Cor. 11. 23-26 "Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết". Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh chị em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh chị em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén nàylà Tân ước trong máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh chị em ăn bánh và uống chén này, anh chị em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Gioan 6, 51-52 Alleluia - Alleluia: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. Alleluia. PHÚC ÂM Lc 9, 11-17 "Tất cả đều ăn no nê". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ năm ngàn”. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy miếng vụn còn dư lại. Đó là Lời Chúa. __________ Reading I Gn 14:18-20 In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words: "Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth; and blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand." Then Abram gave him a tenth of everything. Responsorial Psalm Ps 110:1, 2, 3, 4 R (4b) You are a priest for ever, in the line of Melchizedek. The LORD said to my Lord: "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." R You are a priest for ever, in the line of Melchizedek. The scepter of your power the LORD will stretch forth from Zion: "Rule in the midst of your enemies." R You are a priest for ever, in the line of Melchizedek. "Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor; before the daystar, like the dew, I have begotten you." R You are a priest for ever, in the line of Melchizedek. The LORD has sworn, and he will not repent: "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." R You are a priest for ever, in the line of Melchizedek. Reading II 1 Cor 11:23-26 Brothers and sisters: I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and, after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. Alleluia Jn 6:51 I am the living bread that came down from heaven, says the Lord; whoever eats this bread will live forever. Gospel Lk 9:11b-17 Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here." He said to them, "Give them some food yourselves." They replied, "Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people." Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about fifty." They did so and made them all sit down. Then taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.

41 views0 comments
bottom of page