top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 21/08/2022 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese &English)
Hiep-long-dang-len-Chua
.pdf
Download PDF • 42KB

116
.pdf
Download PDF • 442KB

CamMenAnTinh_pmm
.pdf
Download PDF • 44KB

LỜI NGUYỆN CHIỀU HÔM
.pdf
Download PDF • 160KB

danbuoccondi
.pdf
Download PDF • 38KB

Ngày 21/08/2022 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese &English)


BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21 "Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến". Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy". Ðó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2 Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian . 1. Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. 2. Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13 "Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến". Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh chị em thân mến, anh chị em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh chị em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi được sửa dạy, anh chị em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh chị em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh chị em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh chị em đi, anh chị em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Ðó là Lời Chúa. ALLELUIA: Ga 14, 23 Alleluia, Alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30 "Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết". Ðó là Lời Chúa. _________________ Reading 1 Is 66:18-21 Thus says the LORD: I know their works and their thoughts, and I come to gather nations of every language; they shall come and see my glory. I will set a sign among them; from them I will send fugitives to the nations: to Tarshish, Put and Lud, Mosoch, Tubal and Javan, to the distant coastlands that have never heard of my fame, or seen my glory; and they shall proclaim my glory among the nations. They shall bring all your brothers and sisters from all the nations as an offering to the LORD, on horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries, to Jerusalem, my holy mountain, says the LORD, just as the Israelites bring their offering to the house of the LORD in clean vessels. Some of these I will take as priests and Levites, says the LORD. Reading 2 Heb 12:5-7, 11-13 Brothers and sisters, You have forgotten the exhortation addressed to you as children: "My son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart when reproved by him; for whom the Lord loves, he disciplines; he scourges every son he acknowledges." Endure your trials as "discipline"; God treats you as sons. For what "son" is there whom his father does not discipline? At the time, all discipline seems a cause not for joy but for pain, yet later it brings the peaceful fruit of righteousness to those who are trained by it. So strengthen your drooping hands and your weak knees. Make straight paths for your feet, that what is lame may not be disjointed but healed. Gospel Lk 13:22-30 Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from. And you will say, 'We ate and drank in your company and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers!' And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west and from the north and the south and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last."

42 views0 comments
bottom of page