top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 21/11/2021 LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA (& English)


Giêsu Vua Chân Lý

Giêsu Vua Chân Lý
.pdf
Download PDF • 1.53MB

TV 92

92
.pdf
Download PDF • 392KB

Bánh Trắng

banhtrang
.pdf
Download PDF • 50KB

Ôi Giê-su Lân Tuất

OiGiesuLanTuat-1
.pdf
Download PDF • 39KB

Hãy Đến

hayden
.pdf
Download PDF • 37KB

Ngày 21/11/2021 LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA (& English)


BÀI ĐỌC 1: Dan 7, 13-14 "Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu". Trích sách Tiên tri Daniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Người tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Người đến trước Bô Lão. Vị này ban cho Người quyền năng, vinh quang và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Người; quyền năng của Ngườụi là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Người không khi nào bị phá hủy. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv. 92, 1ab, 1c2, 5 Chúa làm vua, Người đã mặc thiên oai. 1. Chúa làm vua, Người đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Người đã thắt long đai. 2. Và Người giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Người thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 3 Lời chứng bảo của Người rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Người, cho tới muôn muôn ngàn thuở. BÀI ĐỌC 2: Kh 1, 5-8 "Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc". Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Nguyện chúc cho anh chị em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người; các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng, Chúa phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thủy và là cứu cánh”. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: Mc 11, 10 Alleluia - Alleluia – Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến. – Alleluia. PHÚC ÂM: Gioan 18, 33-37 "Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho Ta, ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do thái, nhưng mà nước tôi không thuộc về chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng! Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”. Đó là Lời Chúa. _______ First Reading Dn 7:13-14 His sovereignty is eternal. A reading from the prophet Daniel I gazed into the visions of the night. And I saw, coming on the clouds of heaven, one like a son of man. He came to the one of great age and was led into his presence. On him was conferred sovereignty, glory and kingship, and men of all peoples, nations and languages became his servants. His sovereignty is an eternal sovereignty which shall never pass away, nor will his empire be destroyed. Second Reading Rv 1:5-8 The ruler of the kings of the earth … made us a line of kings, priests to serve his God. A reading from the book of the Apocalypse Jesus Christ is the faithful witness, the First-born from the dead, the Ruler of the kings of the earth. He loves us and has washed away our sins with his blood, and made us a line of kings, priests to serve his God and Father; to him, then, be glory and power for ever and ever. Amen. It is he who is coming on the clouds; everyone will see him, even those who pierced him, and all the races of the earth will mourn over him. This is the truth. Amen. ‘I am the Alpha and the Omega’ says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Gospel Jn 18:33-37 You say that I am a king. A reading from the holy Gospel according to John ‘Are you the king of the Jews?’ Pilate asked. Jesus replied, ‘Do you ask this of your own accord, or have others spoken to you about me?’ Pilate answered, ‘Am I a Jew? It is your own people and the chief priests who have handed you over to me: what have you done?’ Jesus replied, ‘Mine is not a kingdom of this world; if my kingdom were of this world, my men would have fought to prevent my being surrendered to the Jews. But my kingdom is not of this kind.’ ‘So you are a king then?’ said Pilate. ‘It is you who say it’ answered Jesus. ‘Yes, I am a king. I was born for this, I came into the world for this: to bear witness to the truth; and all who are on the side of truth listen to my voice.’

30 views0 comments
bottom of page