top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 24/10/2021 CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - Năm B

Updated: Oct 30, 2021Thắp Sáng Lên

thapsanglen-kl
.pdf
Download PDF • 36KB

Thánh Vịnh 125

125
.pdf
Download PDF • 515KB

Một Niềm Phó Thác

motniemphothac-nmh
.pdf
Download PDF • 38KB

Cho Con Nhận Ra Chúa

choconnhanraChua
.pdf
Download PDF • 62KB

Mẹ Nhân Ái

Mẹ Nhân Ái
.pdf
Download PDF • 47KB

BÀI ĐỌC 1: Jer 31, 7-9

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán: ‘’Hỡi Giacob, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại: hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sanh con, đi chung với nhau, họp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc. Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về: chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta’’.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv.126, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.

2. Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: ‘’Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng’’. Chúa đã đối xử cách đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

3. Lạy Chúa, hãy đổi số phận của tôi, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

4. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bố lúa.

BÀI ĐỌC 2: Heb 5, 1-6

Trích thư gởi tín hữu Do thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron. Cũng thế, Đức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con’’. Cũng có nơi khác Ngài phán: ‘’Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê’’.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia - Alleluia – Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Gêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: ‘’Hỡi ông Giêsu con Vua Đavít, xin thương xót tôi’’. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: ‘’Hỡi con Vua Đavít, xin thương xót tôi’’.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: ‘’Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh’’. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: ‘’Anh muốn Ta làm gì cho anh?’’ Người mù thưa: ‘’Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy’’. Chúa Giêsu đáp: ‘’Được, đức tin của anh đã chữa anh’’. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Đó là Lời Chúa.

______

First Reading Jer 31:7-9 A reading from the prophet Jeremiah I shall lead them back in mercy – both the blind and the lame. The Lord says this: Shout with joy for Jacob! Hail the chief of nations! Proclaim! Praise! Shout: The Lord has saved his people, the remnant of Israel! See, I will bring them back from the land of the North and gather them from the far ends of earth; all of them: the blind and the lame, women with child, women in labour: a great company returning here. They had left in tears, I will comfort them as I lead them back; I will guide them to streams of water, by a smooth path where they will not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my first-born son. Second Reading Heb 5:1-6 A reading from the letter to the Hebrews You are a priest forever in the line of Melchizedek. Every high priest has been taken out of mankind and is appointed to act for men in their relations with God, to offer gifts and sacrifices for sins; and so he can sympathise with those who are ignorant or uncertain because he too lives in the limitations of weakness. That is why he has to make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honour on himself, but each one is called by God, as Aaron was. Nor did Christ give himself the glory of becoming high priest, but he had it from the one who said to him: You are my son, today I have become your father, and in another text: You are a priest of the order of Melchizedek, and for ever. Gospel Mk 10:46-52 A reading from the holy Gospel according to Mark Master, grant that I may see. As Jesus left Jericho with his disciples and a large crowd, Bartimaeus (that is, the son of Timaeus), a blind beggar, was sitting at the side of the road. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout and to say, ‘Son of David, Jesus, have pity on me.’ And many of them scolded him and told him to keep quiet, but he only shouted all the louder, ‘Son of David, have pity on me.’ Jesus stopped and said, ‘Call him here.’ So they called the blind man. ‘Courage,’ they said ‘get up; he is calling you.’ So throwing off his cloak, he jumped up and went to Jesus. Then Jesus spoke, ‘What do you want me to do for you?’ ‘Rabbuni,’ the blind man said to him ‘Master, let me see again.’ Jesus said to him, ‘Go; your faith has saved you.’ And immediately his sight returned and he followed him along the road.

37 views0 comments
bottom of page