top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 26/09/2021 CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - NĂM B


Hát Lên Bài Ca

hatlenbaica
.pdf
Download PDF • 33KB

Thánh Vịnh 18 B

18 B
.pdf
Download PDF • 426KB

Lời Thiêng

loithieng
.pdf
Download PDF • 52KB

Xin Ban Cho Con

xinbanchocon-tt
.pdf
Download PDF • 37KB

Dâng Ngày

dangngay-nmh
.pdf
Download PDF • 35KB

Ngày 26/09/2021 CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (& English)


BÀI ĐỌC 1: Ds 11, 25-29 "Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri". Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Maisen, đồng thời lấy thần trí trong Maisen mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi thần trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Elđađ, và người kia tên là Mêđađ. Thần trí đã ngự trên hai ông: Vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Maisen rằng: “Elđađ và Mêđađ đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê con ông Nun, tùy tùng của ông Maisen và là kẻ được chọn trong số đông người liền thưa rằng: “Hỡi ông Maisen, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Maisen đáp lại rằng: “Ngươi phân bì dùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban thần trí Người cho họ”. Đó là lời Chúa. ĐÁP CA Tv 18: 8, 10, 12-13, 14 Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. 1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. 2. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 3. Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa tôi sạch những lỗi lầm không nhận thấy. 4. Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. BÀI ĐỌC 2: James 5, 1-6 "Của cải các ngươi bị mục nát". Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Nầy đây, hỡi những người giầu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Nầy tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời nầy, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Joan 15, 15b Alleluia, alleluia.- Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.- Alleluia. PHÚC ÂM: Mc 9, 38-43. 45. 47-48 "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi". Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: Kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là Lời Chúa. First Reading Nm 11:25-29 A reading from the book of Numbers Are you jealous on my account? Who decrees that all people may prophesy? The Lord came down in the Cloud. He spoke with Moses, but took some of the spirit that was on him and put it on the seventy elders. When the spirit came on them they prophesied, but not again. Two men had stayed back in the camp; one was called Eldad and the other Medad. The spirit came down on them; though they had not gone to the Tent, their names were enrolled among the rest. These began to prophesy in the camp. The young man ran to tell this to Moses, ‘Look’, he said, ‘Eldad and Medad are prophesying in the camp.’ Then said Joshua the son of Nun, who had served Moses from his youth, ‘My Lord Moses, stop them!’ Moses answered him, ‘Are you jealous on my account? If only the whole people of the Lord were prophets, and the Lord gave his Spirit to them all!’ Second Reading Jas 5:1-6 A reading from the letter of St James Your wealth is rotting. An answer for the rich. Start crying, weep for the miseries that are coming to you. Your wealth is all rotting, your clothes are all eaten up by moths. All your gold and your silver are corroding away, and the same corrosion will be your own sentence, and eat into your body. It was a burning fire that you stored up as your treasure for the last days. Labourers mowed your fields, and you cheated them – listen to the wages that you kept back, calling out; realise that the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of hosts. On earth you have had a life of comfort and luxury; in the time of slaughter you went on eating to your heart’s content. It was you who condemned the innocent and killed them; they offered you no resistance. Gospel Mk 9:38-43. 45. 47-48 A reading from the holy Gospel according to Mark Anyone who is not against us is for us. If your hand should cause you to sin, cut it off. John said to Jesus, ‘Master, we saw a man who is not one of us casting out devils in your name; and because he was not one of us we tried to stop him.’ But Jesus said, ‘You must not stop him: no one who works a miracle in my name is likely to speak evil of me. Anyone who is not against us is for us. ‘If anyone gives you a cup of water to drink just because you belong to Christ, then I tell you solemnly, he will most certainly not lose his reward. ‘But anyone who is an obstacle to bring down one of these little ones who have faith, would be better thrown into the sea with a great millstone round his neck. And if your hand should cause you to sin, cut it off; it is better for you to enter into life crippled, than to have two hands and go to hell, into the fire that cannot be put out. And if your foot should cause you to sin, cut it off; it is better for you to enter into life lame, than to have two feet and be thrown into hell. And if your eye should cause you to sin, tear it out; it is better for you to enter into the kingdom of God with one eye, than to have two eyes and be thrown into hell where their worm does not die nor their fire go out.’ Communion Antiphon

42 views0 comments
bottom of page