top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 28/11/21 - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C (& English)


Sẵn Sàng Chờ Đợi

sansangchodoi-chh
.pdf
Download PDF • 40KB

TV 24 D

24 D
.pdf
Download PDF • 472KB

Dâng Niềm Đợi Mong

dangniemdoimong-ta
.pdf
Download PDF • 64KB

Khẩn Cầu 2

KhanCau2_txl
.pdf
Download PDF • 77KB

Vì Danh Chúa

vidanhChua-kl
.pdf
Download PDF • 33KB

Ngày 28/11/21 - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C (& English)


28/11/21 - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16 "Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính, Người sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Người: "Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi". Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa. 1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Người. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 2. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Người sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Người hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Người. 3. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Người. BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2 "Xin Chúa làm cho lòng anh chị em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến". Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh chị em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh chị em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh chị em, để lòng anh chị em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen. Anh chị em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh chị em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh chị em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh chị em đang sống như vậy, xin anh chị em cứ tiến thêm nữa. Vì anh chị em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh chị chị em. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: Tv 84, 8 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36 "Giờ cứu rỗi các con đã gần đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" Đó là Lời Chúa. ____ First Reading Jer 33:14-16 I will cause a good seed to spring forth from David. A reading from the prophet Jeremiah See, the days are coming – it is the Lord who speaks – when I am going to fulfil the promise I made to the House of Israel and the House of Judah: ‘In those days and at that time, I will make a virtuous Branch grow for David, who shall practise honesty and integrity in the land. In those days Judah shall be saved and Israel shall dwell in confidence. And this is the name the city will be called: The Lord-our-integrity.’ Second Reading 1 Thes 3:12 – 4:2 When Christ comes may he strengthen your hearts in holiness. A reading from first letter of St Paul to the Thessalonians May the Lord be generous in increasing your love and make you love one another and the whole human race as much as we love you. And may he so confirm your hearts in holiness that you may be blameless in the sight of our God and Father when our Lord Jesus Christ comes with all his saints. Finally, brothers, we urge you and appeal to you in the Lord Jesus to make more and more progress in the kind of life that you are meant to live: the life that God wants, as you learnt from us, and as you are already living it. You have not forgotten the instructions we gave you on the authority of the Lord Jesus. Gospel Lk 21:25-28. 34-36 Your redemption is near at hand. A reading from the holy Gospel according to Luke Jesus said to his disciples: ‘There will be signs in the sun and moon and stars; on earth nations in agony, bewildered by the clamour of the ocean and its waves; men dying of fear as they await what menaces the world, for the powers of heaven will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand erect, hold your heads high, because your liberation is near at hand. ‘Watch yourselves, or your hearts will be coarsened with debauchery and drunkenness and the cares of life, and that day will be sprung on you suddenly, like a trap. For it will come down on every living man on the face of the earth. Stay awake, praying at all times for the strength to survive all that is going to happen, and to stand with confidence before the Son of Man.’

48 views0 comments
bottom of page