top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 31/10/2021 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - Năm B (Vietnamese & English)

Updated: Oct 30, 2021


Vì Chúa Là Tình Yêu

Vi Chua La Tinh Yeu
.pdf
Download PDF • 42KB

Thánh Vịnh 17

17
.pdf
Download PDF • 486KB

Bài Ca Dâng Hiến

Bai Ca Dang Hien
.pdf
Download PDF • 34KB

Mến Chúa Yêu Người

Men Chua yeu nguoi-nvh-imp
.pdf
Download PDF • 81KB

Mẹ Nhân Ái

Mẹ Nhân Ái(1)
.pdf
Download PDF • 47KB

Ngày 31/10/2021 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - Năm B (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: Ðnl 6, 2-6 "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi". Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài. "Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật. "Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng". Ðó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. 1. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá tảng, chiến luỹ, cứu tinh. 2. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. 3. Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Ðá Tảng của con, ngợi khen Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. BÀI ĐỌC II: Dt 7, 23-28 "Vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu". Trích thư gởi cho tín hữu Do-thái. Anh chị em thân mến, có nhiều người làm tư tế (của Giao Ước cũ), vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Ðức Kitô, vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật thì đặt Người Con hoàn hảo làm Thượng tế đến muôn đời. Ðó là Lời Chúa. ALLELUIA: Mt 4, 4b Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34 "Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Ðó là Lời Chúa. _______ First Reading Dt 6:2-6 A reading from the book of Deuteronomy Hear Israel, you shall love the Lord your God with all your heart. Moses said to the people: ‘If you fear the Lord your God all the days of your life and if you keep all his laws and commandments which I lay on you, you will have a long life, you and your son and your grandson. Listen then, Israel, keep and observe what will make you prosper and give you great increase, as the Lord God of your fathers has promised you, giving you a land where milk and honey flow. ‘Listen, Israel: The Lord our God is the one Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Let these words I urge on you today be written on your heart.’ Second Reading Heb 7:23-28 A reading from the letter to the Hebrews This one, because he remains for ever, has an eternal priesthood. There used to be a great number of priests under the former covenant, because death put an end to each one of them; but this one, Christ, because he remains for ever, can never lose his priesthood. It follows, then, that his power to save is utterly certain, since he is living for ever to intercede for all who come to God through him. To suit us, the ideal high priest would have to be holy, innocent and uncontaminated, beyond the influence of sinners, and raised up above the heavens; one who would not need to offer sacrifices every day, as the other high priests do for their own sins and then for those of the people, because he has done this once and for all by offering himself. The Law appoints high priests who are men subject to weakness; but the promise on oath, which came after the Law, appointed the Son who is made perfect for ever. Gospel Mk 12:28-34 A reading from the holy Gospel according to Mark This is the first commandment, and the second is similar to it. One of the scribes came up to Jesus and put a question to him, ‘Which is the first of all the commandments?’ Jesus replied, ‘This is the first: Listen, Israel, the Lord our God is the one Lord, and you must love the Lord you God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You must love your neighbour as yourself. There is no commandment greater than these.’ The scribe said to him, ‘Well spoken, Master; what you have said is true: that he is one and there is no other. To love him with all your heart, with all your understanding and strength, and to love your neighbour as yourself, this is far more important than any holocaust or sacrifice.’ Jesus, seeing how wisely he had spoken, said, ‘You are not far from the kingdom of God.’ And after that no one dared to question him any more.

32 views0 comments
bottom of page