top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 5/3/2023 - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - Năm A (Vietnamese & English)

Updated: Mar 5
vinhquangChua
.pdf
Download PDF • 49KB

Thánh vịnh 32 C
.pdf
Download PDF • 53KB

layChuabaongaythang
.pdf
Download PDF • 38KB

BaoGio_ty
.pdf
Download PDF • 50KB

nguyenChuachiai
.pdf
Download PDF • 38KB


Ngày 5/3/2023 - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - Năm A (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a "Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi". Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 1. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.. 2. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 3. Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Người, là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người. BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10 "Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta". Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Ti-mô-thê-ô. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là Lời Chúa. CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5 Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9 "Mặt Người chiếu sáng như mặt trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Maisen và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Maisen, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Người,, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại". Đó là Lời Chúa. ____ Reading 1 Gn 12:1-4a The LORD said to Abram: "Go forth from the land of your kinsfolk and from your father's house to a land that I will show you. "I will make of you a great nation, and I will bless you; I will make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you." Abram went as the LORD directed him. Reading 2 2 Tm 1:8b-10 Beloved: Bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. He saved us and called us to a holy life, not according to our works but according to his own design and the grace bestowed on us in Christ Jesus before time began, but now made manifest through the appearance of our savior Christ Jesus, who destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. Gospel Mt 17:1-9 Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them, then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him." When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and do not be afraid." And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead."

25 views0 comments
bottom of page